Jak założyć żłobek i zatrudnić nianie – ebook (PDF)

Jak założyć żłobek i zatrudnić nianię - e-poradnik PDF (ebook)

e-poradik (ebook) – PDF

Zobacz e-poradnik (ebook) – Jak założyć żłobek, klub dziecięcy lub zatrudnić nianię aby dowiedzieć się:

Jak założyć i prowadzić żłobek po zmianie przepisów,
Kto i na jakich zasadach może założyć klub dziecięcy,
Kogo gmina może zatrudnić jako dziennego opiekuna,
Jak otrzymać dofinansowanie do legalnego zatrudnienia niani,
Jak przekształcić żłobek aby działał zgodnie z nowymi przepisami
Poznać aktualne akty prawne (ustawy wraz z rozporządzeniami)

Ustawa z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza różnorodne formy opieki nad małymi dziećmi. Mają one ułatwiać rodzicom godzenie obowiązków rodzicielskich i pracowniczych, w tym przyspieszać powrót matek do pracy po urodzeniu dziecka.

Jak założyć żłobek po zmianie przepisów…?

Obowiązujące od 4 kwietnia przepisy tzw. ustawy żłobkowej pozbawiają żłobki statusu zakładów opieki zdrowotnej. Nie będą więc już zobowiązane do przestrzegania rygorystycznych przepisów dotyczących warunków pobytu dzieci oraz zatrudnienia i zasad wynagradzania kadry, które obowiązują placówki medyczne,np. szpitale. Konieczność spełniania wymagań określonych dla zakładów opieki zdrowotnej spowodowała, że założenie i prowadzenie żłobka było kosztowne i skomplikowane. Wprowadzone w ustawie regulacje dotyczące działalności żłobków mają spowodować, że łatwiej będzie je zakładać. Nie oznacza to jednak, że żłobki będą całkowicie zwolnione ze spełniania określonych standardów. Wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych, określone zostały w rozporządzeniu minister pracy i polityki społecznej (patrz str. 67).

Zgodnie z nową ustawą prawo do zakładania i prowadzenia żłobków mają:

■ gminy,
■ osoby fizyczne,
■ osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Gmina będzie mogła prowadzić żłobek w formie gminnej jednostki budżetowej.
Do jego utworzenia potrzebna więc będzie uchwała radnych.

Wniosek o wpis do rejestru

Prowadzenie żłobka będzie działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie gospodarczej i w związku z tym wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez gminę właściwą ze względu na miejsce jego prowadzenia. To oznacza też, że podmiot, który chce prowadzić taką działalność, aby uzyskać wpis do rejestru, musi przestrzegać zasad i wymagań zawartych w tzw. ustawie żłobkowej.

Uzyskanie wpisu wymaga złożenia pisemnego wniosku i dołączenia do niego odpowiednich dokumentów. Należą do nich:

■ wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu, jeżeli żłobek zakłada osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
■ oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP,
■ oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych,
■ wprzypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Natomiast do wglądu przez urzędników gminy należy przedstawić:

■ dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka, np. akt notarialny ustanawiający akt własności, umowa najmu lokalu, wypis z ksiąg wieczystych,
■ dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku osoby fizycznej.


Okładka

Chcesz wiedzieć więcej?

Inne pomocn informacje na ten temat znajdziesz w e-poradniku
„Jak założyć żłobek, klub dziecięcy lub zatrudnić nianię”
autorstwa Michaliny Topolewskiej.

Linki:

>> Darmowy fragment poradnikaOtwórz fragment (PDF).
>> Pełna WersjaJak założyć złobek lub zatrudnic nianię (ebook) – Pobierz

Pełną wersję prezentowanego poradnika możesz pobrać dla siebie w 3 minuty prosto na swój komputer bez wychodzenia z domu za jedyne 14,90 zł.


No votes yet.
Please wait...

Comments Closed

Komentowanie jest wyłączone